Privacybeleid

bvba Dokter Judith Vanden Broucke, Wenduinesteenweg 119 te 8421 De Haan, hierna de verhuurster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.villalecabourlet.be

Wenduinesteenweg 119, 8421 De Haan

+32 495 51 99 51

Judith Vanden Broucke is de functionaris gegevensbescherming van de verhuurster en is te bereiken via info@villalecabourlet.be

Persoonsgegevens die de verhuurster verwerkt

De verhuurster verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u ze haar zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

- Naam en voornaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of door ze te vermelden in correspondentie en telefonische contacten
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de verhuurster verwerkt

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De verhuurster kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat de verhuurster zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens zou hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de verhuurster via info@villalecabourlet.be, zodat de verhuurster deze informatie kan verwijderen.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

De verhuurster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van uw aanvraag;
- Het afhandelen van het huurcontract (afsluiten, betaling huursom en waarborg);
- U te kunnen contacteren indien dit nodig zou zijn om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten;
- De verwerking van uw persoonsgegevens ingevolge een wettelijke verplichting, zoals het indienen van haar fiscale aangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De verhuurster neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

Hoe lang houdt de verhuurster uw persoonsgegevens bij?

De verhuurster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor die gegevens zijn verzameld.

Gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst; na beëindiging van de overeenkomst kunt u een verzoek sturen om uw gegevens te verwijderen. Het is evenwel mogelijk dat niet alle gegevens zullen verwijderd worden om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

De verhuurster verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt ze evenmin ter beschikking van derden. Zij verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de verhuurster, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De verhuurster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken.

De verhuurster gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De verhuurster kan aan de hand van cookies de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de verhuurster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de verhuurster een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@villalecabourlet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u uitgaat vraagt verhuurster u in voorkomend geval een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en rijksregeristernummer zwart, en dit ter bescherming van uw privacy. De verhuurster reageert zo snel mogelijk op uw verzoek en alvast zeker binnen de maand. De verhuurster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De verhuurster neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de verhuurster via info@villalecabourlet.be. De verhuurster heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL): uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de vermelding 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die door deze website worden gebruikt om te voorkomen dat u uit naam van de verhuurster e-mails ontvangt die virussen bevatten, als spam aangemerkt worden of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.